:

Hur bildas svaveltrioxid?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bildas svaveltrioxid?
  2. Varifrån kommer svavelsyra?
  3. Hur bildas nitrösa gaser?
  4. Varifrån kommer svaveldioxiden i luften?
  5. Var hittar man svavelsyra?
  6. Vad består svaveldioxid av?

Hur bildas svaveltrioxid?

Svaveltrioxid och svaveldioxid skapas när man bränner svavel, till exempel svavel som finns i olja. Svaveltrioxid bildas även av att en del av luftens svaveldioxid oxideras, vilket mängdmässigt balanseras av att svaveltrioxid lätt reagerar med vattenmolekyler till svavelsyra.

Varifrån kommer svavelsyra?

När man eldar fossila bränslen, som kol och olja, bildas svaveldioxid. När svaveldioxid möter syre- och vatten molekyler i atmosfären bildas svavelsyra, som är en mycket frätande syra. Svavelsyran faller ner med regn och hamnar på mark och i vatten och ger försurning.

Hur bildas nitrösa gaser?

Salpetersyra (HNO#) är en starkt frätande syra. Salpetersyra är så stark att varm sådan till och med löser ädla metaller såsom koppar och silver. Vid reaktion med oädla metaller och organiskt material bildas nitrösa gaser. Nitrösa gaser är föreningar mellan kväve och syre.

Varifrån kommer svaveldioxiden i luften?

Det största bidraget kom från förbränning av fasta biobränsle som innehåller svavel. Även förbränning av avfall, torv, kol och olja bidrar men i mindre omfattning.

Var hittar man svavelsyra?

Vi har en årlig produktionskapacitet på 1.7 miljoner ton svavelsyra vid våra smältverk Rönnskär, Harjavalta, Kokkola och Odda. Svavelsyran från Harjavalta och Rönnskär håller dessutom högsta industrikvalitet.

Vad består svaveldioxid av?

Vid förbränning reagerar bränslets svavel med luftens syre och bildar svaveldioxid, SO2. Svaveldioxid oxideras vidare till svavelsyra, antingen genom reaktioner i vätskefas eller genom reaktioner i gasfas. Reaktionerna i vätskefas står för mellan 50-80 % av oxidationen under typiska atmosfäriska förhållanden.