:

Hur skapas en inlandsis?

Innehållsförteckning:

  1. Hur skapas en inlandsis?
  2. Hur kom Östersjön till?
  3. Hur långt är det mellan istiderna?
  4. Hur får vi istider?
  5. Vilka Landformer har skapats av att inlandsisen har rört sig?
  6. Hur bildas en Rundhäll?
  7. Hur blev Östersjön bräckt?
  8. Hur har isen påverkat landskapet?
  9. Hur långt söderut sträcker sig inlandsisen?

Hur skapas en inlandsis?

Inlandsisar, och andra glaciärer, har bildats genom att snö under många år ackumulerats och med tiden omvandlats till is som fått en sådan mäktighet att den genom trycket blivit plastisk och långsamt börjar röra sig.

Hur kom Östersjön till?

När isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka så bildades en stor smältvattensjö av sötvatten från den smältande inlandsisen. Detta var det första förstadiet till Östersjön. Den Baltiska issjön växte fram under nästan tretusen år och hade sitt utlopp via ett jättelikt vattenfall i Öresund.

Hur långt är det mellan istiderna?

Den senaste istiden inleddes för cirka 115 000 år sedan och de sista isresterna försvann från norra Sverige för nästan 10 000 år sedan. Isens tryck gjorde att stora delar av Sverige var nedpressat under havsytan efter inlandsisens avsmältande.

Hur får vi istider?

Orsaken till istiderna anses vara temperaturvariationer orsakade av periodiska variationer I solstrålningen (vilket är kopplat till solfläckarna) och variationer I jordaxelns lutning. Och för några år sedan stod det klart att växthuseffekten faktiskt kan påskynda ankomsten av en ny istid.

Vilka Landformer har skapats av att inlandsisen har rört sig?

I samband med att en inlandsis smälter undan, bildas det olika jordarter, dessa kan till exempel vara morän, glacial och postglacial lera, sand och silt. Genom att studera jordarternas lagerföljd kan man se hur isavsmältningen har skett. Morän är en jordart som bildas i takt med att isen smälter undan.

Hur bildas en Rundhäll?

Rundhällar är släta, och de är vanliga i Skandinavien. Vissa kan även ha "repor" eller isräfflor på ovansidan. ... Rundhällar skapades då inlandsisens tryck sänkte smältpunkten på isen i botten. Detta gjorde att smältvatten bildades under isen så att isen blev mer instabil och rörlig.

Hur blev Östersjön bräckt?

Ett brackvattenhav tar form Vattendjupet i de danska sunden kom därför att öka och även Öresund öppnades, vilket ledde till att mer och mer saltvatten trängde in i Östersjön. Detta nya hav, Littorinahavet, såg geografiskt ut ungefär som Östersjön gör idag, men var något saltare. ... Littorinahavet cirka 6 500 år sedan.

Hur har isen påverkat landskapet?

Under istiderna täcktes största delen av norra Europa av en inlandsis som långsamt rörde sig över landskapet. När inlandsisen rörde sig över landytan, följde löst material och bitar av berggrunden med – material som sedan avsattes som en ny jordart, morän. ... Extremt storblockig morän mellan Mora och Vansbro i Dalarna.

Hur långt söderut sträcker sig inlandsisen?

Under den senaste nedisningen som skedde under Weichsel uppskattar man att inlandsisen var upp till 3–4 km tjock. Den bör då ha pressat ner jordskorpan drygt 1 000 meter eftersom jordskorpan har ungefär tre gånger större täthet än is.