:

Vad bygger kastsystemet på?

Innehållsförteckning:

  1. Vad bygger kastsystemet på?
  2. Finns det något bra med kastsystemet?
  3. Vilka fördelar kan kastsystemet ha för individen och för hela samhället?
  4. Vad är positivt med hinduism?
  5. Hur kom de fyra Huvudkasterna till enligt hinduiska berättelser?
  6. Vad är Varnasystemet?
  7. Hur påverkas det indiska samhället av kastsystemet?
  8. Finns det kastsystem i buddhismen?
  9. Hur påverkas människor i Indien av kastsystemet?
  10. Hur gick de till när hinduismen växte fram?

Vad bygger kastsystemet på?

Kastsystemet är ett av Indiens mest märkliga mysterier och är djupt rotat i den traditionsbundna konservativa samhällsstrukturen. ... Kastsystemet bygger på en hierarkisk social struktur och den religiösa föreställningen om »renhet« respektive »orenhet«. Människor föds helt enkelt med olika värde.

Finns det något bra med kastsystemet?

Den som har en dålig karma flyttas till en lägre kast och får det sämre. Har man en riktig dålig karma kan man återfödas till något föraktat djur, exempelvis en hund. Läran om karma och reinkarnation (återfödelse) har därför gett stöd och religiös motivering åt Indiens kastsystem.

Vilka fördelar kan kastsystemet ha för individen och för hela samhället?

Det är klart att det är en fördel för de som styr i ett land att kunna förklara ojämlikhet och orättvisa i samhället med hjälp av att hänvisa till kastsystemet istället för att behöva ta tag i problemen med fattigdom, social orättvisa och misär.

Vad är positivt med hinduism?

Även om hinduer tror sig kunna återfödas till en bättre varna (klass) genom positiv karma, anses reinkarnation ytterst vara negativt. Målet för en hindu är att bryta samsara (kretsloppet) och därigenom nå moksha (befrielse).

Hur kom de fyra Huvudkasterna till enligt hinduiska berättelser?

Vilka är de viktigaste gudarna inom hinduismen? Hur kom de fyra huvudkasterna till, enligt hinduiska berättelser? Det indiska kastväsendet går tillbaks på det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser.

Vad är Varnasystemet?

Varna-systemet går tillbaks på det vediska (fornindiska) samhällets indelning av befolkningen i fyra klasser, där brahminerna eller prästerskapet är den högsta, följd av kshatriya (adel och krigare), vaishya (köpmän) och shudrer (arbetare). Utanför, och socialt sett nedanför, dessa klasser fanns de så kallade kastlösa.

Hur påverkas det indiska samhället av kastsystemet?

Människor har efternamn efter vilken kast de tillhör, vilket gör det svårt att fly från sin bakgrund. Problemet med kastsystemet är inte bara att de lågkastiga behandlas orättvist – deras självförtroende trycks också ner. Konsekvensen blir att Indien – och världen – går miste om en stor outnyttjad potential.

Finns det kastsystem i buddhismen?

Med kastsystem menar man om vilken klass man till hör ungefär som medelklass och första klass. Kastsystemen är alltså olika samhällsgrupper. Men Buddha tyckte inte om att folk blev indelade i olika kaster. Det är därför buddhismen inte har kastsystem.

Hur påverkas människor i Indien av kastsystemet?

Människor har efternamn efter vilken kast de tillhör, vilket gör det svårt att fly från sin bakgrund. Problemet med kastsystemet är inte bara att de lågkastiga behandlas orättvist – deras självförtroende trycks också ner. Konsekvensen blir att Indien – och världen – går miste om en stor outnyttjad potential.

Hur gick de till när hinduismen växte fram?

Det finns ingen person - ingen Jesus, Muhammed eller Buddha - som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. ... Så småningom smälter Induskulturen och den ariska kulturen ihop.